Configuration

Rocket.Chat configuration

 

Zimbraintegrator role

From Administration ->  Permissions ->"New role"

rc_wiz10.png

We create zimbraintegrator role , with following options:

 • add-user-to-any-c-room
 • view-user-administration
 • view-room-administration
 • view-privileged-setting
 • view-full-other-user-info
 • user-generate-access-token
 • set-owner
 • remove-user
 • manage-assets
 • join-without-join-code
 • edit-other-user-password
 • create-personal-access-tokens
 • create-user - Stwórz użytkownika
 • call-management
 • api-bypass-rate-limit
 • access-mailer

Create user

From menu Administration -> Usewr -> "New user"

edycja_konta.png

W powyższym oknie ustawiamy:

 • Nazwa - dowolna nazwa wykorzystywana do integracji z ZI-Chat
 • Nazwa użytkownika - to samo jak wyżej
 • E-mail

W celu wprowadzenia hasła odznaczyć "Set random password and send by email"

 • Hasło

Configuration LDAP synchronization

LDAP służy do pobierania danych na temat użytkowników RocketChat. W celu skonfigurowania LDAP należy:

 • ustawić dane serwera LDAP
 • ustawić dane potrzebne do synchronizacji kont zimbry z kontami w RocketChat
 • ustawić parametry wyszukiwania kont w LDAP

 

ldap_og_1.png

ldap_og_2.png

W powyższym oknie ustawić:

 • Host - adres serwera ldap (najczęściej będzie to adres ldapa zimborowego)
 • Port ldap
 • Szyfrowanie
 • Base DN - ou=people,dc=intalios,dc=pl

Po skonfigurowaniu parametrów LDAP, wybranie przycisku "Test połączenia" powinniśmy nawiązać połączenie. Jeśli nie, należy sprawdzić port, rodzaj szyfrowania.

Sprawdzenie połączenia z ldap można sprawdzić w CLI z maszyny, na której zainstalowany jest RocketChat:
telnet wartość_pola_HOST 389

ldap1.png

 

W celu uwierzytelniania, należy z serwera zimbra odczytać konfigurację (jako zimbra):
zmlocalconfig -s |grep ldap
poszukać DN użytkownika zimbra oraz jego hasło

Uzyskane dane wpisać w pola:

 • DN użytkownika
 • Hasło
Synchronization/ import

ldap_synch_1.png

 

ldap_synch_2.png

 

ldap_synch_3.png

Pola do ustawienia:

 • Nazwa pola
 • Unikalny Identyfikator Pole
 • Mapa pól użytkownika
LDAP search configu

 

ldap5.png

W powyższym formularzu ustawić:

 • Filtr 
  (&(objectclass=zimbraAccount)(!(zimbraHideInGal=TRUE))(!(zimbraIsSystemResource=TRUE))(zimbraAccountStatus=active))
 • Zakres - sub
 • Pole wyszukiwania - uid

 

 

ZI-Chat zimlet configuration

W pierwszej kolejności przenosimy pliki :

 • loginPage.html,
 • ZiChatConfig.json,

ZI-Chat-1.7-InstallerRC/helpers/  do /opt/zimbra/lib/ext/IntalioZiChat .

Następnie edytujemy plik IntalioZiChat:

{
"nazwa.domeny.pl": {
 "ZIChatUserLogin": "ZiChatSync",
 "ZIChatUserPassword": "haslojakwRC",
 "ZIChatUrl": "https://adres.serwera.rc",
 "ZIChatLoginPage": "/opt/zimbra/lib/ext/IntalioZiChat/loginPage.html"},
"*": {
  "ZIChatUserLogin": "ZiChatSync",
  "ZIChatUserPassword": "haslojakwRC",
  "ZIChatUrl": "https://adres.serwera.rc",
  "ZIChatLoginPage": "/opt/zimbra/lib/ext/IntalioZiChat/loginPage.html"},
"other": {
  "UseOnlyUID": true,
  "DelegatedAdminSecurity": false
  }
}

W powyższym pliku ważne jest aby ZIChatUrl miał tę samą wartość co Environment=ROOT_URL= w /lib/systemd/system/rocketchat.service i /lib/systemd/system/rocketchat@.service.

Po dokonanych zmianach, zrestartować mailboxa (jako zimbra):

zmmailboxdctl restart